ಪ್ರಥಮ ಪರಿಚಯ

  1. (ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ, ಕಲಾಕಾರರ)ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೇಶ,ರಂಗಪ್ರವೇಶ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ