ಪ್ರಥಮ ಪ್ರವೇಶ

  1. (ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ, ಕಲಾಕಾರರ)ಪ್ರಥಮ ಪರಿಚಯ,ರಂಗಪ್ರವೇಶ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ