ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ

  1. (ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ),ಧ್ಯೇಯ,ಆಧಾರ,ಕಾರ್ಯಾಂಶ,ಗುರಿ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ