ಕಾರ್ಯಾಂಶ

  1. (ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ)ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ,ಧ್ಯೇಯ,ಆಧಾರ,ಗುರಿ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ