ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೂಕಸನ್ನೆ

  1. ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳಅರ್ಥಸೂಚಕ ಚಲನೆ,ಸಂಜ್ಞೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ