ಅರ್ಥಸೂಚಕ ಚಲನೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರ್ಥಸೂಚಕ ಚಲನೆ

  1. ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳ ಅರ್ಥಸೂಚಕ ಚಲನೆ,ಮೂಕಸನ್ನೆ,ಸಂಜ್ಞೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ