ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುನ್ನುಡಿ

 1. ಪೀಠಿಕೆ,ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ,ಭೂಮಿಕೆ,ಉಪೋದ್ಘಾತ,ಮೊದಲ ಮಾತು
  ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಸು
  ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. preface, en:preface
 2. foreword, en:foreword

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುನ್ನುಡಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುನ್ನುಡಿ

 1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುನ್ನುಡಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುನ್ನುಡಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ