ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುನ್ನುಡಿ

 1. ಪೀಠಿಕೆ,ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ,ಭೂಮಿಕೆ,ಉಪೋದ್ಘಾತ,ಮೊದಲ ಮಾತು
  ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಸು
  ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • English:
 1. preface, en:preface
 2. foreword, en:foreword

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುನ್ನುಡಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುನ್ನುಡಿ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುನ್ನುಡಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುನ್ನುಡಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ