ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಪೋದ್ಘಾತ

  1. ಮುನ್ನುಡಿ, ಪೀಠಿಕೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಭೂಮಿಕೆ, ಮೊದಲ ಮಾತು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ