ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

  1. ಮುನ್ನುಡಿ,ಪೀಠಿಕೆ,ಭೂಮಿಕೆ,ಉಪೋದ್ಘಾತ,ಮೊದಲ ಮಾತು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ