ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಬಲೆ ಹಮ್ಮುಗೆಗಾರ

  1. ಮಿಂಬಲೆ ತಾಣದ ಬಗೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವ
    ಮಿಂಬಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರ
    ಮಿಂಬಲೆ ಹಮ್ಮುಗೆಗಾರನಾದರೆ ಕೈತುಂಬಾ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ