ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಿಂಬಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರ

  1. ಮಿಂಬಲೆ ತಾಣದ ಬಗೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವವ
    ಮಿಂಬಲೆ ಹಮ್ಮುಗೆಗಾರ
    ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಬಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ