ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮತ್ತೆ ಹೊದಿಸು

  1. ಹೊಸ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಮುಸುಕು ಹಾಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ