ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮತ್ತೆ ಹೊದಿಸು

  1. ಹೊಸ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಮುಸುಕು ಹಾಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ