ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಸುಕು ಹಾಕು

  1. ಮತ್ತೆ ಹೊದಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ