ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಸ ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ಮತ್ತೆ ಹೊದಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ