ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊಸ ಮುಚ್ಚಿಗೆ

  1. ಮತ್ತೆ ಹೊದಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ