ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೋನಿಗೆ ಹಾಕು

  1. ಸಿಕ್ಕಿಸು,ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ