ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸು

  1. ಬೋನಿಗೆ ಹಾಕು,ಸಿಕ್ಕಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ