ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. ಕಳಚು, ಬಿಡಿಸು
  ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  ಅವೆರಡನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿರಿ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. _____________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ