ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. ಕಳಚು, ಬಿಡಿಸು
  ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  ಅವೆರಡನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿರಿ
  ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ