ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀರು

 1. ಚದರು,ಚದರಿಸು,ಎರಚು,ಈಡಾಡು,ಚಲ್ಲು,ಕೆದರು,ಸೀರು,ತಳಿ,ಬಿದಿರು,ಕೊಡಹು
  ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀರು

 1. ಬೀರುಗುಂಡು; ಮುಗಿಲು ನೀರನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀರು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀರು

 1. _______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀರು

 1. ಬೀರುಗಲ್ಲು; ಕಲ್ಲುಬೀರು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀರು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀರು

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀರು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀರು

 1. ಸುತ್ತ ಬೀರುವ ಕಂಪು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀರು

 1. ಕಪಾಟು
  ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಇಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಬೀರು&oldid=655241" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ