ಸಮಸ್ಯೆ,ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
 • English:
 1. imbroglio, en:imbroglio
 2. impasse, en:impasse

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

 1. ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಂಟಾಗಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

 1. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಆತ ಹೇಗೆ ಹೊರಬಂದಾನು ?
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

 1. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

 1. ಭದ್ರವಾದ ಕಟ್ಟು,ಬಂಧನ
 2. ಕಷ್ಟ,ತೊಂದರೆ
 3. ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ,ಇಕ್ಕಟ್ಟು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ