ಇಕ್ಕಟ್ಟು

  1. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಕ್ಕಟ್ಟು

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಕ್ಕಟ್ಟು

  1. ಇರ‍್ಕಟ್ಟು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಕ್ಕಟ್ಟು

  1. ಆತ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಕ್ಕಟ್ಟು

  1. ಆತ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಕ್ಕಟ್ಟು

  1. ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಕ್ಕಟ್ಟು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ