ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬರಲಿರುವ-ವಿಧಿ

  1. (ಮುಂದೆ)ಬರಲಿರುವ-ಭವಿಷ್ಯ,ಬರಲಿರುವ-ಯೋಗ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ