ಬರಲಿರುವ-ಭವಿಷ್ಯ

  1. (ಮುಂದೆ)ಬರಲಿರುವ-ಯೋಗ,ಬರಲಿರುವ-ವಿಧಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ