ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಯಕೆ ಹುಟ್ಟಿಸು

  1. ಆಸೆ ತೋರಿಸು,ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ