ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡು

  1. ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿರು,ಬೆಂಬಲಕೊಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ