ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿರು

  1. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡು,ಬೆಂಬಲಕೊಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ