ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಿಯವಾಗು

  1. ಆಕರ್ಷಿಸು,ಇಷ್ಟವಾಗು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ