ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಿಯವಾಗು

  1. ಆಕರ್ಷಿಸು,ಇಷ್ಟವಾಗು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ