ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಷ್ಟವಾಗು

  1. ಸವಿ,ಆನಂದಪಡು,ರುಚಿಸು,ಮೆಚ್ಚು
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ