ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರತೀಕಾರ

  1. ಮುಯ್ಯಿ,ಸೇಡು,ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ