ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಗತಿಹೊಂದು

  1. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ