ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪ್ರಗತಿಹೊಂದು

  1. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ