ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು

  1. ಏಳಿಗೆಯಾಗು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ