ಪುಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುಡಿ ಸಿಂಪಡಿಸು

  1. ಧೂಳು ಉದುರಿಸು,ಧೂಳು ಜಾಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ