ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪಾನನಿರೋಧವಿರುವ

  1. ಮದ್ಯಪಾನವಿಲ್ಲದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ