ಪಾನನಿರೋಧವಿರುವ

  1. ಮದ್ಯಪಾನವಿಲ್ಲದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ