ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು

  1. ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ