ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸು

  1. ಭದ್ರಮಾಡು,ದೃಢಪಡಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ