ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಶ್ಚಯಿಸು

  1. ನಿರ್ಧರಿಸು,ತೀರ್ಮಾನಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ