ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲೆಡೆ

  1. (ಪ್ರಯಾಣದ) ಒಂದುಹಂತ,ಘಟ್ಟ,ನಿಲ್ದಾಣ,ಮಟ್ಟ
    ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಿದರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲೆಡೆ

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿಲ್ಲೆಡೆ

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ