ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ಣಯಿಸು

  1. ನಿರ್ಧರಿಸು,ಆಯ್ಕೆಮಾಡು,ಆರಿಸಿಕೊ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ