ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ಣಯಿಸು

  1. ನಿರ್ಧರಿಸು,ಆಯ್ಕೆಮಾಡು,ಆರಿಸಿಕೊ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ