ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಯ್ಕೆಮಾಡು

  1. ನಿರ್ಧರಿಸು,ಆರಿಸಿಕೊ,ನಿರ್ಣಯಿಸು
    _____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಯ್ಕೆಮಾಡು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಯ್ಕೆಮಾಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಯ್ಕೆಮಾಡು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ