ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಯ್ಕೆಮಾಡು

  1. ನಿರ್ಧರಿಸು,ಆರಿಸಿಕೊ,ನಿರ್ಣಯಿಸು
    _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಯ್ಕೆಮಾಡು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಯ್ಕೆಮಾಡು

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಯ್ಕೆಮಾಡು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ