ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೇಶಾಂತರ ಕಳುಹಿಸು

  1. ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡು,ಹೊರಗಟ್ಟು,ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟು,ಹೊರಹಾಕು (ಆತನನ್ನು ನಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ)

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ