ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡು

  1. ಹೊರಗಟ್ಟು, ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟು,ದೇಶಾಂತರ ಕಳುಹಿಸು,ಹೊರಹಾಕು (ಆತನನ್ನು ನಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ