ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಟ್ಟು

  1. ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡು,ಹೊರಗಟ್ಟು,ದೇಶಾಂತರ ಕಳುಹಿಸು,ಹೊರಹಾಕು (ಆತನನ್ನು ನಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ)

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ