ತಯಾರಾಗುವಿಕೆ

  1. (ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ)ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಿಕೆ,(ಒಟ್ಟು)ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ