ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಿಕೆ

ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಿಕೆ

  1. (ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ)ತಯಾರಾಗುವಿಕೆ,(ಒಟ್ಟು)ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ