ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ

  1. (ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ)

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ