ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ತಕ್ಕಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡು

  1. ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸು,ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ