ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸು

  1. ಹಗೆ ತೀರಿಸು,ಪ್ರತೀಕಾರ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ