ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರೆಬೀಳು

  1. ಕೊರತೆಬೀಳು,ಕಡಮೆಯಾಗು
    _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ