ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಮೆಯಾಗು

  1. ಕುಗ್ಗು,ಕುಂದು
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಮೆಯಾಗು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ