ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಮೆಯಾಗು

  1. ಕುಗ್ಗು,ಕುಂದು
    _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕಡಮೆಯಾಗು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ