ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕೊರತೆಬೀಳು

  1. ಅಭಾವವಾಗಿರು,ಲೋಪವಾಗಿರು,ಸಾಲದೆಹೋಗು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ