ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಪ್ಪಳಿಸು

  1. ಹಾರು,ಲಂಘಿಸು,ನೆಗೆ,ದಾಟು, ಲಾಗ
  2. ಜಿಗಿ,ಎಗರು
    ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
    ____________________
    ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಪ್ಪಳಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಪ್ಪಳಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ