ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಪ್ಪಳಿಸು

  1. ಹಾರು,ಲಂಘಿಸು,ನೆಗೆ,ದಾಟು
  2. ಜಿಗಿ,ಎಗರು
    ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
    ____________________
    ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಪ್ಪಳಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಪ್ಪಳಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ