ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಪ್ಪಳಿಸು

  1. ಹಾರು,ಲಂಘಿಸು,ನೆಗೆ,ದಾಟು
  2. ಜಿಗಿ,ಎಗರು
    ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕುಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
    ____________________
    ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಪ್ಪಳಿಸು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕುಪ್ಪಳಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ